BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 02/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

 

01/2015/TT-BKHĐT

 

14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015

2

15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 10/04/2015
3 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 01/04/2015

4

19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01/04/2015
           

 

 

Liên kết website