BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

 

26/2015/NĐ-CP

 

09/03/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 01/05/2015

2

30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 05/05/2015
3 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/05/2015

 

 

Liên kết website