BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04 và 05/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

 

37/2015/NĐ-CP

 

22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 15/06/2015
2 43/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 01/07/2015
3 44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 30/06/2015
4 46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 01/07/2015

 

 

Liên kết website