BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 04 và 05/2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 04/2014/TT-BXD 22/04/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

15/06/2014
2

01/2014/TTL-

NHNN-BXD-BTP-BTNMT

25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo Nghị Định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. 16/06/2014

3

Thông tư số 19/2014/

TT-BTNMT

23/04/2014

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

09/06/2014

    4

Thông tư số 05/2014/

TT-BXD

09/05/2014

Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

25/06/2014

5 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 01/07/2014
6 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Quy định về giá đất 01/07/2014
7 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/07/2014

8

Nghị Định 49/2014/NĐ-CP

20/05/2014

Về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

10/07/2014

Liên kết website