BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 06/2014/TTLT-BXD-BNV 14/05/2014

Hướng dẫn về chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

01/07/2014
2

07/2014/TT-BXD

20/05/2014 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư 09/07/2014

3

08/2014/TT-BXD

23/05/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

08/07/2014

            

 

 

Liên kết website