BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

59/2015/NĐ-CP

18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/08/2015
2 22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 10/08/2015
3 23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015 Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao 15/08/2015

 

 

Liên kết website