BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 07/2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/08/2014

2

4054/BKHĐT-QLĐT 27/06/2014 Công văn về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định  63/2014/NĐ-CP 27/06/2014

3

09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 1/09/1014

4

69/2014/CĐ-CP 15/07/2014 Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước 01/09/2014

5

71/2014/NĐ-CP 21/07/2014 Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 15/09/2014

 

 

Liên kết website