BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09,10 và 11//2016

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

24/2016/TT-BXD

01/09/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/09/2016

2

13/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

20/11/2016

3

14/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

01/12/2016

4

15/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/11/2016

5

145/2016/NĐ-CP

01/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 15/12/2016

 

Liên kết website