BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 09/2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

01/11/2014
2

51/2014/QĐ-TTg

15/09/2014 Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước. 01/11/2014

 

 

Liên kết website