BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

96/2015/NĐ-CP

19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 08/12/2015
2 97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 05/12/2015
3 99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 10/12/2015
4 09/2015/TT-BKHĐT 23/10/2015 Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài 08/12/2015
5 106/2015/NĐ-CP 23/10/2015 Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 10/12/2015
6 10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015
7 162/2015/TT-BTC 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu 15/12/2015
8 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015
9 12/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 15/12/2015

 

 

Liên kết website