BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11 và 12 /2014

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

01/01/2015
2

 

108/2014/NĐ-CP

 

20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế 10/01/2015

3

 

115/2014/NĐ-CP 03/12/2014

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

20/01/2015

 

4

 

71/2014/QĐ-TTg 17/12/2014

 Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

15/02/2015

 

 

Liên kết website