BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

116/2015/NĐ-CP

11/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 11/11/2015
2 117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 01/01/2016
3 118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 27/12/2015
4 119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 10/02/2016
5 07/2015/TTLT-BXD-BNV 16/11/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng 01/01/2016
6 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ Luật Dân sự 01/01/2017
7 19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 15/01/2016

 

 

Liên kết website