BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

20/2015/TT-BKHĐT

01/12/2015 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 15/01/2016
2 22/2015/TT-BKHĐT 18/12/2015 Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư 18/12/2015
3 23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016
4 135/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 15/02/2016
5 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 15/02/2016

 

 

Liên kết website