BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 3 và 4/2016

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 1/5/2016
2 09/2016/TT-BXD  10/3/2016 Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 1/5/2016
3 07/2016/TT-BXD  10/3/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 1/5/2016
4 08/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. 1/5/2016
5 10/2016/TT-BXD 15/3/2016 Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 30/4/2016
6 24a/2016/NĐ-CP 05/4/2016  Về quản lý vật liệu xây dựng. 26/5/2016

 

 

Liên kết website