BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7,8 và 9/2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1

72/2015/NĐ-CP

07/09/2015 Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 22/10/2015
2 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/09/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 01/11/2015
3 76/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 01/11/2015
4 77/2015/NĐ-CP 10/09/2015 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm 01/11/2015
5 78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Về đăng ký doanh nghiệp 01/11/2015
6 41/2015/QĐ-TTg 15/09/2015 Về việc bán cổ phần theo lô 15/09/2015
7 81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 05/11/2015
8 83/2015/NĐ-CP 25/09/2015 Quy định về đầu tư ra nước ngoài 25/09/2015
9 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Về giám sát và đánh giá đầu tư 20/11/2015

 

 

Liên kết website