MỘT SỐ LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC VÀO NĂM 2015

TT

Số hiệu VB

Ngày ban hành

Nội dung

Ngày có hiệu lực

Tải văn bản

1 49/2014/QH13 18/06/2014

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

01/01/2015
2

50/2014/QH13

18/06/2014 LUẬT XÂY DỰNG 01/01/2015

3

51/2014/QH13 19/06/2014

LUẬT PHÁ SẢN

01/01/2015

4

66/2014/QH13 25/11/2014

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

01/07/2015
5 67/2014/QH13 26/11/2014

LUẬT ĐẦU TƯ

01/07/2015
6 68/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT DOANH NGHIỆP 01/07/2015
7 69/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 01/07/2015

 

 

Liên kết website