Thông báo về chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP và các Văn bản số: 2392/BXD-QLDN ngày 29/9/2014 và 3200/BXD-QLDN ngày 08/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế (mã cổ phiếu: VHH), Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin thông báo, mời các Nhà đầu tư quan tâm việc giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu VHH

Nội dung cụ thể theo tài liệu đính kèm: TẢI VỀ

Liên kết website